WCAG fra start til nå

Skrevet av: Morten Tollefsen

World Wide Web Consortium (W3C) ble grunnlagt i 1994 av Tim Berners-Lee. Organisasjonen skulle blant annet utvikle protokoller og retningslinjer, og W3C har hatt, og har, en sentral rolle i standardiseringen av webteknologier som HTML og CSS. Web Accessibility Initiative (WAI) ble opprettet i 1997, og denne W3C-undergruppa skulle jobbe med tilgjengelighet (universell utforming). Initiativet var helt i tråd med Berners-Lee sin intensjon for verdensveven. Han har for eksempel sagt:

The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.

Hva web hadde vært uten WAI er det vanskelig å vite, men en ting er helt sikkert og det er at WAI har vært veldig viktig for web og universell utforming! Tilgjengelighetsstandardene, opplæringsmateriell og informasjon fra WAI har faktisk vært helt sentralt i å gjøre også annen teknologi best mulig for flest mulig.

I dette korte historiske tilbakeblikket skal jeg prøve å oppsummere utviklingen av den aller viktigste tilgjengelighetsstandarden: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Standarden er så viktig at den har blitt brukt som grunnlag for lovgivning og standarder for digital tilgjengelighet i mange land inkludert Norge.

WCAG 1.0

WCAG 1.0 ble lansert 5. mai 1999. Standarden besto av 14 retningslinjer med tilhørende sjekkpunkter. Mye av innholdet i WCAG 1.0 er fortsatt gjeldene, men tiden har løpt fra enkelte sjekkpunkter som for eksempel:

6.3 Ensure that pages are usable when scripts, applets, or other programmatic objects are turned off or not supported. If this is not possible, provide equivalent information on an alternative accessible page.

Det er nesten utenkelig med et nettsted i dag uten scripting.

Kjente navn fra arbeidet med web og tilgjengelighet som Judy Brewer og Gregg Vanderheiden var sentrale i arbeidet med den første versjonen av WCAG, men som annet arbeid i W3C var standarden et resultat av bredt internasjonalt samarbeid.

WCAG 2.0

Den 11. desember 2008 kom WCAG 2.0, som var mer fleksibel og teknologinøytral. Nettopp derfor har også standarden vært viktig for universell utforming også for annen teknologi enn web.

I WCAG 2.0 introduseres fire prinsipper:

  1. Mulig å oppfatte
  2. Mulig å betjene
  3. Mulig å forstå
  4. Robust

Under hvert av disse prinsippene er det totalt 12 retningslinjer, og under retningslinjene er det suksesskriterier. Suksesskriteriene er de faktiske kravene som vi kan teste. Eksempel på et suksesskriterie:

3.1.2 Language of Parts: The human language of each passage or phrase in the content can be programmatically determined except for proper names, technical terms, words of indeterminate language, and words or phrases that have become part of the vernacular of the immediately surrounding text. (Level AA)

3.1.2 er altså et krav som finnes under prinsipp 3 (Mulig å forstå) og retningslinje 3.2 (Språk på deler av innhold). Suksesskriteriene kategoriserte i tre nivåer: A, AA og AAA. Egentlig er det (etter min mening) ikke så viktig å skille mellom A og AA, men AAA er kriterier det kan være veldig utfordrende å følge for alle i alle tenkelige scenarier. Lovgiving i land som har krav om universell utforming på nettsider krever, så langt jeg vet, at krav på nivå AA følges (som igjen innebærer at suksesskriterier på nivå A følges).

WCAG 2.1

Det gikk nesten ti år før det kom en oppdatering av WCAG 2.0. WCAG 2.1 ble lansert 5. juni 2018. Oppdateringen er kun tillegg. Alt i WCAG 2.0 er med i 2.1, men det er altså noen tillegg i 2.1.

17 nye suksesskriterier skulle forbedre tilgjengeligheten til mobile grensesnitt og ta høyde for flere funksjonsnedsettelser.

WCAG 2.2

Den 5. oktober 2023 ble WCAG 2.2 lansert. Versjon 2.2 er en videreutvikling av 2.1. Ni nye suksesskriterier ble lagt til og ett ble fjernet. Bakgrunnen for å fjerne «4.1.1 Parsing» er at nettlesere har blitt så gode til å rette feil at kriteriet ikke lengre var vesentlig i forhold til universell utforming. Forbedringene i WCAG 2.2 er spesielt viktige for mennesker med kognitive og motoriske utfordringer.

WCAG 3.0

Arbeidet med WCAG 3.0 er igangsatt, men mye arbeid gjenstår før standarden er klar for lansering.

WCAG 3 vil ha lignende grunnleggende og spesifikke tilgjengelighetskrav som WCAG 2. WCAG 3 vil imidlertid ha en annen struktur, annen samsvarsmodell, og et bredere omfang.

Lenker